VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

APARTMÁNY OC CENTRAL LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Obchodné meno:

Vincentis správcovská, spol. s r.o.

Sídlo:

Moyzesova č. 4978/1A, 058 01 Poprad

IČO:

48 273 147

Bankové spojenie: 

VÚB a.s.

Číslo účtu:

SK49 0200 0000 0035 5052 2851

Zápis v OR :

Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 31825/P

(ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

Článok 1. Úvodné ustanovenia

1. Poskytovanie ubytovacích a iných služieb klientom a ubytovanie klientov v Apartmánoch OC CENTRAL Liptovský Mikuláš sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj Ubytovacím poriadkom. Klient prijíma VOP a Ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania v Apartmánoch OC CENTRAL Liptovský Mikuláš a využívania služieb poskytovaných Prevádzkovateľom a je povinný dodržiavať ich ustanovenia. Apartmány OC CENTRAL Liptovský Mikuláš sú určené výlučne na krátkodobé ubytovanie klientov resp. hostí.

2. VOP a Ubytovací poriadok sú zverejnené na recepcii Apartmánov OC CENTRAL Liptovský Mikuláš a na internetovej stránke www.aparthotel.sk.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne jednotlivé ustanovenia VOP a Ubytovacieho poriadku zmeniť, pričom zmena VOP a Ubytovacieho poriadku je účinná odo dňa ich zverejnenia na recepcii Apartmánov OC CENTRAL Liptovský Mikuláš s tým, že nové VOP a Ubytovací poriadok budú následne zverejnené aj na internetovej stránke www.aparthotel.sk.

Článok 2. Všeobecné obchodné podmienky

1. Tieto VOP platia pre zmluvy o ubytovaní osôb v Apartmánoch OC CENTRAL Liptovský Mikuláš, zmluvy o prenájme ubytovacích zariadení a iných zariadení v Apartmánoch OC CENTRAL Liptovský Mikuláš na podujatia a na vykonávanie podujatí za nájom, ako aj pre všetky ostatné služby poskytované klientovi Prevádzkovateľom. Iné obchodné a zmluvné podmienky sa pre vzťah medzi Prevádzkovateľom a klientom použijú len, ak budú vopred písomne dohodnuté medzi zmluvnými stranami. Klient je oprávnený využívať ubytovacie ako aj iné poskytované služby v Apartmánoch OC CENTRAL Liptovský Mikuláš len v prípade, že súhlasí s VOP a Ubytovacím poriadkom. Podaním žiadosti klienta o ubytovanie, klient potvrdzuje, že sa s VOP a Ubytovacím poriadkom oboznámil, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2. Zmluva o ubytovaní medzi Prevádzkovateľom a klientom vzniká potvrdením ústne alebo písomne podanej žiadosti klienta o rezerváciu ubytovania v Apartmánoch OC CENTRAL Liptovský Mikuláš aj prostredníctvom on-line formulára na stránke www.aparthotel.sk. Zmluva o ubytovaní sa uzatvára na dobu určitú.

3. Zmluvnými stranami sú Prevádzkovateľ a klient. Pri objednávke ubytovania alebo iných služieb treťou osobou zodpovedá táto osoba voči Prevádzkovateľovi spolu s klientom ako solidárny/spoločný dlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy.

Článok 3. Podmienky poskytovania ubytovacích služieb klientom

1. Prevádzkovateľ môže ubytovať v izbe/apartmáne len klienta, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Klient sa prihlasuje na recepcii Apartmánov OC CENTRAL hneď po príchode. K prihláseniu je klient povinný predložiť pracovníkovi recepcie svoj preukaz totožnosti – občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

2. Každý klient, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. vyplniť a odovzdať pracovníkovi recepcie úradné tlačivo o hlásení pobytu pre cudzineckú políciu, predložené klientovi pri príchode.

3. Klient vykoná online registráciu na pobyt vopred tzv. fast check in. Prevádzkovateľ zašle na uvedenú emailovú adresu klienta link na fast check in. V prípade , že klient nevykoná tzv. fast check in bude ubytovaný výlučne v čase od. 16.00 do 17.00 hod. v deň nástupu. Prevádzkovateľ je oprávnený overiť a klient je povinný preukázať správnosť údajov oubytovaných osobách , ktoré klient uviedol v tzv. fast check in.

Klient vykoná online registráciu na pobyt vopred tzv. fast check in, Prevádzkovateľ
zašle na uvedenú emailovú adresu klienta link na fast check in. V
prípade , že klient
nevykoná tzv. fast check in bude ubytovaný výlučne v
čase od. 15.00 do 17.00 hod.
v
deň nástupu

4. Rezerváciu možno uskutočniť vo vlastnom mene alebo v prospech tretej osoby, registrácia a vydanie kľúčov/prístupových kódov od izby/apartmánu je možné len v prítomnosti osoby, na ktorej meno je rezervácia evidovaná.

5. Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi aj iné ubytovanie, než ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od ubytovania dohodnutého v potvrdenej objednávke.

6. Pokiaľ nie je s klientom dohodnuté inak, klientovi je k dispozícii rezervované ubytovanie v rezorte od 16:00 dohodnutého dňa príjazdu klienta. Klient nemá právny nárok na skoršie využívanie rezervovaného ubytovania.

7. V prípade výskytu nedostatkov poskytnutej ubytovacej, resp. doplnkovej služby uplatní spotrebiteľ právo na reklamáciu bez zbytočného odkladu. Pri nedodržaní povinnosti uplatniť reklamáciu bezodkladne, reklamácia bude zamietnutá a právo na reklamáciu zaniká. Spotrebiteľ je povinný pri uplatňovaní reklamácie predložiť doklad o zaplatení služieb, ktorých chyby reklamuje.

8. Ubytovanie využívané klientom musí byť v dohodnutý deň odjazdu klienta uvoľnené a odovzdané klientom prevádzkovateľovi najneskôr do 10:00 hod.

9. Ubytovanie sa za uvoľnené a odovzdané klientom Prevádzkovateľovi považuje potom, ako klient vynesie všetky svoje veci a oznámi mu odhlásenie sa z ubytovania. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo skontrolovať inventár, vybavenie a zariadenie izby/apartmánu a to čo najskôr od uvoľnenia a odovzdania izby klientom. Cenník škôd a inventáru je k dispozícii na izbe/apartmáne ako aj na recepcii. Pri zistení poškodenia prevádzkovateľ spíše záznam o škode a oznámi vznik škodu a výšku škody klientovi. Klient má taktiež právo skontrolovať inventár, vybavenie a zariadenie izby/apartmánu a to najneskôr do jednej hodiny od ubytovania sa t.j. od prevzatia kľúčov/vstupných kódov od izby/apartmánu a v tejto lehote je povinný prípadné zistené poškodenia inventáru/vybavenia a zariadenia izby/apartmánu oznámiť Prevádzkovateľovi cestou pracovníka recepcie.

10. Rezervovaný typ ubytovania, do ktorého sa klient nenasťahoval najneskôr do 22:00 hod dohodnutého dňa príjazdu klienta, môže Prevádzkovateľ prenajať tretej osobe. To neplatí, ak bol medzi Prevádzkovateľom a klientom výslovne dohodnutý neskorší príjazd klienta. V prípade vopred dohodnutého príchodu po 22:00 hod má Prevádzkovateľ právo účtovať klientovi poplatok za neskorý príchod vo výške 20€.

11. Ak klient požiada Prevádzkovateľa o predĺženie dohodnutej doby ubytovania, môže mu Prevádzkovateľ ponúknuť aj iný typ ubytovania za inú cenu než ten, v ktorom bol klient pôvodne ubytovaný. Klient nemá nárok na ubytovanie v type ubytovania, v ktorom bol pôvodne ubytovaný ani na iný typ ubytovania, ak z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov rezortu nie je možné ubytovanie klientovi poskytnúť.

Článok 4. Platba za poskytnuté služby

1. Cenník služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je k dispozícii na nahliadanie na recepcii Apartmánov OC CENTRAL Liptovský Mikuláš a na internetovej stránke Prevádzkovateľa.

2. Cena pobytu zahŕňa: cenu ubytovania a pripojenie na wi-fi.

3. K cene pobytu sa pripočítava daň za ubytovanie/miestny kúpeľný poplatok – platí sa vopred 1€ /noc/ dospelá osoba a dieťa nad 10 rokov.

4. Pri záväznom objednaní ubytovania požaduje Prevádzkovateľ 100% platbu vopred pri uzavretí rezervácie. Ak klient vykoná storno rezervácie v lehote bezplatného storna (Storno 31 a viac dní pred termínom poskytnutia služby ubytovania), plná cena rezervácie mu bude vrátená späť.

Storno podmienky sú uvedené nižšie v čl. 6 ods 2.

5. Prevádzkovateľom sú akceptované platby hotovostné aj bezhotovostné (prevodom na účet alebo platby cez terminál, platby kartou, kde platbu je potrebné vykonať platobnou kartou cez zabezpečené on-line stránky. Detaily kreditnej karty klienta budú šifrované pomocou technológie 128-bitového SSL (Secured Socket Layer). Detaily kreditnej karty sa nikdy nebudú prenášať cez internet bez šifrovania. Akceptované platobné karty:
• Visa
• MasterCard

6. Klient je povinný za ubytovanie a ďalšie ním využívané služby zaplatiť dohodnuté zmluvné ceny podľa cenníka.

7. Ak klient skráti svoj dohodnutý pobyt, Prevádzkovateľ má právo vyúčtovať klientovi plnú výšku dohodnutej ceny za celú dĺžku dohodnutého pobytu.

8. V prípade, že po zaplatení zálohy dôjde k zrušeniu pobytu zo strany Prevádzkovateľa, vráti Prevádzkovateľ už zaplatenú zálohu späť v zmysle storno podmienok uvedených v týchto VOP.

9. Za ubytovanie sa hradí vopred vratná kaucia 200 € za každý apartmán/izbu. Po odkontrolovaní izby/apartmánu, v prípade, že nedošlo k poškodeniu vecí a v prípade, že je izba/apartmán zanechaná/ý v stave popísanom v bode 10 Ubytovacieho poriadku, sa kaucia po ukončení pobytu klientovi vráti.

10. V prípade, že Prevádzkovateľ neobdrží v termíne splatnosti platbu za pobyt, resp. písomné vyjadrenie o zmene termínu splatnosti, ruší rezerváciu pobytu.

Článok 5. Zodpovednosť klienta a Prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených a odložených klientom v priestoroch Aparthotela OC CENTRAL Liptovský Mikuláš. Za klenoty, peniaze a iné cennosti Prevádzkovateľ nezodpovedá.

2. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci klienta v izbe/apartmáne. Nájdené veci sa klientovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti klienta, ktorý uhradí všetky náklady s tým spojené. Nájdené veci sa na recepcii uskladňujú po dobu jedného mesiaca.

3. Prevádzkovateľ neručí za prípadné úrazy počas pobytu. Povinnosťou klienta je správať sa vždy tak, aby svojím konaním neohrozil svoje zdravie, ani zdravie ostatných hostí.

4. V prípade hrubého porušovania ubytovacieho poriadku a VOP, vrátane vulgárností, násilností, nevhodného správania sa, môže byť klient vyzvaný na okamžité opustenie izby/apartmánu bez nároku na vrátenie už zaplateného pobytu.

5. Klient nie je oprávnený vnášať do izby/apartmánu zbrane a strelivo.

6. Ubytovanie zvierat je povolené len za príplatok podľa platného cenníka. Pes sa môže pohybovať len na vôdzke. Majiteľ psa/zodpovedná osoba zodpovedá za škody a znečistenie spôsobené psom.

7. V prípade porušenia povinností a zákazov uvedených v tomto článku všeobecných obchodných podmienok ako aj ubytovacieho poriadku, je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100€ za každé jednotlivé porušenie povinností.

Článok 6. Odstúpenie, zmena alebo zrušenie objednávky a storno

1. Klient má kedykoľvek pred začatím ubytovania právo odstúpiť od zmluvy písomným oznámením Prevádzkovateľovi. Akúkoľvek zmenu v potvrdenej objednávke (počet osôb, zmena rozsahu rezervovaných služieb, obmedzenie alebo rozšírenie a podobne) je nutné nahlásiť najneskôr do 48 hodín pred nástupom na pobyt. Takéto zmeny sú možné výlučne v prípade, ak to prevádzkové alebo kapacitné možnosti Apartmánov OC CENTRAL Liptovský Mikuláš umožňujú.

2. Výška storno poplatkov pri rušení rezervácie:
– a/ Storno 31 a viac dní pred termínom poskytnutia služby ubytovania bezplatné storno.
– b/ Storno 30 a menej dní pred termínom poskytnutia služby ubytovania je storno poplatok 100% z ceny za dohodnuté služby podľa rezervácie.

3. V prípade, že klient za seba zaistí náhradu, je oslobodený od storno poplatku.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
– a/ nastane udalosť vyššej moci alebo nastanú iné okolnosti, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá, v dôsledku ktorých sa plnenie zmluvných povinností stane nemožným;
– b/ klient pri rezervácii ubytovacieho zariadenia uviedol zavádzajúce alebo nepravdivé údaje týkajúce sa podstatných skutočností pre uzavretie zmluvy;
– c/ Prevádzkovateľ sa odôvodnene domnieva, že využitie jeho služieb by mohlo ohroziť prevádzku zariadenia, bezpečnosť tretích osôb alebo vážnosť a dobré meno Prevádzkovateľa;
– d/ klient pri rezervácii ubytovacieho zariadenia cenu ubytovacej služby platí kartou podľa článku 4 bod 4 a 5 týchto VOP a cena nie je pripísaná na účet Prevádzkovateľa ani 28 dní pred nástupom klienta na pobyt;

5. Pri odstúpení od zmluvy zo strany Prevádzkovateľa nemá klient nárok na odstupné, kompenzáciu ani náhradu škody.

Článok 7. Ochrana osobných údajov

1. Klient v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. vyhlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov Prevádzkovateľom podľa tohto zákona.

2. Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so získavaním, spracovávaním a uchovávaním osobných údajov klienta uvedených na žiadosti o rezerváciu ubytovacieho zariadenia v Apartmánoch OC CENTRAL Liptovský Mikuláš alebo v objednávke, za účelom zabezpečenia a poskytnutia klientom objednaných služieb zo strany Prevádzkovateľa a pre splnenie povinností Prevádzkovateľa uloženým zákonom a to na nevyhnutnú dobu.

3. Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít Prevádzkovateľa, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch Prevádzkovateľa a to na dobu, počas ktorej sú tieto aktivity vykonávané.

4. Klient poskytnutím osobných údajov dáva súhlas na ich uloženie v databáze a informačnom systéme Prevádzkovateľa resp. jeho obchodného partnera, ktorý pre neho spracováva osobné údaje.

5. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy na webových stránkach www.aprthotel.sk sú spracovávané v súlade so zákonom.

6. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nepredáva, neobchoduje ani žiadnym iným spôsobom neposkytuje osobné údaje klienta tretím stranám.

7. Na zvýšenie bezpečnosti OC CENTRAL je okolie OC CENTRAL a átrium OC CENTRAL monitorované kamerovým bezpečnostným systémom 24/7 v zmysle vyššie uvedeného zákona o ochrane osobných údajov.

8. Odvolanie súhlasu klienta je možné uskutočniť písomne s udaním alebo bez udania dôvodu.

Článok 8. Záverečné ustanovenia

1. Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, neovplyvní to platnosť ani vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP s výnimkou, ak by dôležitosť alebo iné okolnosti vzťahujúce sa na neplatné ustanovenie týchto VOP znamenali, že dané ustanovenie nie je možné oddeliť od zostávajúcich ustanovení týchto VOP.

2. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.01.2021.
Klient doručením rezervácie, jej potvrdením a následnou úhradou zálohy za služby potvrdzuje, že sú mu všeobecné obchodné podmienky ako aj ubytovací poriadok Apartmánov OC CENTRAL Liptovský Mikuláš známe a že s ich obsahom súhlasí, bude ich dodržiavať a súhlasí s uplatňovaním sankcií v nich uvedených pri ich porušení.

V Liptovskom Mikuláši, 21.04.2022

Vincentis správcovská, s.r.o.
Zast. konateľom Mgr. Marošom Ježíkom